Không rõ là skill 220 như nào. Nhưng các skill sau sẽ cần làm nhiệm vụ 220 mới có thể sử dụng. (skill Nova (DW),skill Combo (DK), Mũi Tên Vô Tận(Elf))
Bạn có thể xem hướng dẫn...