ạch. thực ra mọi người căn cứ vào agi là sai rồi. mọi người để ý vào cái dòng tốc độ mới chuẩn. agi gây lag vì tăng agi sẽ tăng đến mốc tốc độ bị lag. nhưng cũng có những...